ඔයා මෙහෙයි: නිවස » ප්රධාන නිෂ්පාදන » ලුණු සිරස් ආකාරයේ පරිමාමිතික කුසලාන සමඟ මුද්රා යන්ත්රය පිරවිය යුතුය