ඔයා මෙහෙයි: නිවස » යෙදුම් කර්මාන්තය » බීජ හා බෝග ඇසුරුම් විසඳුම