ඔයා මෙහෙයි: නිවස » නිෂ්පාදන » HFFS පුෂ් පැකට් යන්ත්රය » ආවරණ පැල්ලම් තිරස් ආකෘති පත්රය පිරවීමේ යන්ත්රය පිරවීම