ඔයා මෙහෙයි: නිවස » නිෂ්පාදන » සිරස් ඇසුරුම් යන්ත්රය » සිරස් ආවරණ පිරවුම සහ සීල් යන්ත්රය