ඔයා මෙහෙයි: නිවස » නිෂ්පාදන » සිරස් ඇසුරුම් යන්ත්රය » රික්තකු ඇසුරුම් යන්ත්රය