ඔයා මෙහෙයි: නිවස » නිෂ්පාදන » පූර්ව නිපදවන පොඩි ඇසුරුම්කරණ විසඳුම් » විවෘත මුඛ පැටවීමේ යන්ත්රය