ඔයා මෙහෙයි: නිවස » නිෂ්පාදන » HFFS පුෂ් පැකට් යන්ත්රය » තිරස් ආකෘතිය පුරවන්න සහ සීල් යන්ත්රය