ඔයා මෙහෙයි: නිවස » නිෂ්පාදන » ද්විතියික ඇසුරුම් යන්ත්රය » බෑග් ඇසුරුම් යන්ත්රයේ මල්ලක්